Общи условия

Общи условия за използване на услугите на kalendarcheta.com


I. Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията по договори за изработка на продукти между “Сфера Дизайн” ЕООД, от една страна, като изпълнител и потребителите на интернет сайта kalendarcheta.com, от друга страна, като възложители. Тези Общи условия, след тяхното приемане на интернет-страницата, са задължителни за всеки потребител на сайта kalendarcheta.com. 

2. Общите условията могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на потребителите. В този случай приложими са Общите условия, които са били публикувани на сайта към момента на поръчката.

3. Последен актуализиран вариант на Общите условия е достъпен по всяко време на адрес: http://www.kalendarcheta.com/obshti-uslovia

4. kalendarcheta.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите Общи условия. 

5. “Сфера Дизайн” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 130922227, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „П. Евтимий“ № 50.

6. kalendarcheta.com е интернет-страница (сайт), администрирана от “Сфера Дизайн” ЕООД. “Сфера Дизайн” ЕООД притежава изключителни права върху сайта kalendarcheta.com.

7. kalendarcheta.com е сайт за поръчка и изработка на персонализирани календарчета наричани за краткост „продукти“. 

8. Всеки потребител на сайта kalendarcheta.com има възможност избира и поръчва от предложените продукти, които са представени и са достъпни на сайта.   

9. При използване услугите на kalendarcheta.com, потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия и задължения, поставени от законодателството на Република България и законодателството на Европейския съюз, дори и да не са изрично упоменати в настоящите Общи условия.

10. Потребителят се съгласява с условията за използване на услугите на kalendarcheta.com с потвърждаването им при иницииране на поръчка и се счита, че е запознат с тези Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

11. Приемането на настоящите условия от потребителя ще се счита за сключване на валиден юридически обвързващ съгласно законите на Р. България договор за изработка между “Сфера Дизайн” ЕООД, като изпълнител по договора за изработка, от една страна, и потребителя, като възложител по договора за изработка, от друга страна.


ІІ. Предоставяне на информация

13. С оглед поръчването и изработката на продуктите от kalendarcheta.com, потребителят се съгласява:

a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование „лични данни“);

б) да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

14. В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, kalendarcheta.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговите лични данни, вкл. пощенски адрес, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

15. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите потребители, kalendarcheta.com уведомява родителите, че услугите са предоставени на най-широка публика, и че определянето на подходящите услуги за ползване от страна на техните деца е тяхна отговорност.


III. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на kalendarcheta.com

Чл. 1. Сфера Дизайн ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

- Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;
- Изпълнение на задълженията на Сфера Дизайн ЕООД по договор с Вас;
- Спазване на задължение, произтичащо за Сфера Дизайн ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;
- Изпълнение на задача от обществен интерес;
- За защита на легитимните интереси на Сфера Дизайн ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.


Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни от страна на Сфера Дизайн ЕООД.

1) Сфера Дизайн ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към вас, също и за: 

- Осчетоводяване;
- Изготвяне на статистика;
- Защита на информационната сигурност;
- Разрешаване на възникнали правни спорове;
- Предоставяне на информационен бюлетин;
- Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2) Сфера Дизайн ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:

- Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;
- Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;
- Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;
- Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;
- Принципа за точност и актуалност на данните;
- Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;


Чл. 3. Видове данни, които Сфера Дизайн ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

- Създаване на профил в електронния магазин - дава възможност за легитимация на клиента пред Сфера Дизайн ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;

- Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане - целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

- Обработка на поръчка - целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Сфера Дизайн ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Сфера Дизайн ЕООД;

- Обработка на заявка за кандидатстване за кредит - Сфера Дизайн ЕООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Сфера Дизайн ЕООД;

2) Видове обработвани данни:

- Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес - за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Сфера Дизайн ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към вас;

- Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане - за целите на разплащането и осчетоводяването;

- Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Сфера Дизайн ЕООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на Сфера Дизайн ЕООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Сфера Дизайн ЕООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3) Сфера Дизайн ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

- Разкриват расов или етнически произход;
- Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Сфера Дизайн ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.


Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) Сфера Дизайн ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Сфера Дизайн ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Сфера Дизайн ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Сфера Дизайн ЕООД.


Чл. 5. Хипотези, при които Сфера Дизайн ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги - в такъв случай Сфера Дизайн ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Сфера Дизайн ЕООД.

2) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Сфера Дизайн ЕООД. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, вие трябва да предоставите на Сфера Дизайн ЕООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. Сфера Дизайн ЕООД събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза Сфера Дизайн ЕООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3) Нормативен акт задължава Сфера Дизайн ЕООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4) Посоченият кръг от лица, на които Сфера Дизайн ЕООД предоставя ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.


Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

- Вие имате право да изискате и получите от Сфера Дизайн ЕООД  потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;
- Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на ваши лични данни от страна на Сфера Дизайн ЕООД, включително и самите данни;
- При поискване Сфера Дизайн ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;
- Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Сфера Дизайн ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на  повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Сфера Дизайн ЕООД да:

- Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;
- Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от Сфера Дизайн ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Сфера Дизайн ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания: 

 - Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 - Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
- Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) Сфера Дизайн ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

- С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Сфера Дизайн ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;
- С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на ваши лични данни от страна на Сфера Дизайн ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5) Право на преносимост. В случай, че Сфера Дизайн ЕООД обработва ваши лични данни въз основа на ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с вас, вие може да поискате от Сфера Дизайн ЕООД да:

- Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;
- Предостави вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно. 

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

- Сфера Дизайн ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта kalendarcheta.com;
 - В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до info@kalendarcheta.com.


Чл. 7. Задължения на Сфера Дизайн ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Сфера Дизайн ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Сфера Дизайн ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

- Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
- Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
- Уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 


ІV. Цени. Срокове. Условия на плащане и доставка. Изпълнение на поръчките. 

21. Всички цени на сайта kalendarcheta.com са посочени в български лева. 

22. На сайта към всеки един продукт е указано дали посочената цена е за единична бройка или за определен брой, комплект.

23. Всички посочени на сайта kalendarcheta.com цени са с включен ДДС. 

24. При поръчка за изработка на продукти от kalendarcheta.com, потребителят може да плати по един от следните начини:

   - в брой при доставката (чрез наложен платеж)

   - с банков превод или вноска на каса в банка по следната банкова сметка: 

IBAN: BG24UNCR70001522491365 

BIC код: UNCRBGSF

банка: УниКредит Булбанк АД

Получател: Сфера Дизайн ЕООД


25. При доставки извън Р. България плащане е възможно само по банков път.

26. Като основание за плащане в преводното нареждане следва да се посочи номерът на поръчката от kalendarcheta.com.

27. Таксата за банковия превод (вноската на банкова каса) на дължимата сума е за сметка на потребителя.

28. Изпълнението на поръчките започва само тогава, когато е получена пълната информация, нужна за изработка на поръчката.

29. При избор на плащане по банков път, изпълнението започва след получаване на сумата по горепосочената банкова сметка. Ако е извършено плащане чрез банков превод, за дата на плащането се приема датата, на която парите са постъпили в сметката на изпълнителя.

30. Ако избраният начин на плащане чрез банков превод и не е постъпило плащане на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, то информацията за направената поръчка се запазва в рамките на тридесет календарни дни. В рамките на тези тридесет календарни дни, при продължаващо непостъпване на дължимата сума по горепосочената банкова сметка, kalendarcheta.com има правото да изпраща напомнителни писма по електронната поща на клиента за статуса на неговите неплатени поръчки. Ако поръчката не бъде платена в течение на тези тридесет дни, то тя ще бъде отменена, като се счита, че договорът за изработка е прекратен по право, без да са необходими допълнителни изявления от която и да е страните по него. 

31. При избор на плащане чрез наложен платеж, потребителят се задължава да заплати дължимата за изработката цена, посочена в поръчката му, незабавно при получаване на изработените продукти. 

32. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно проект, и материали избран от потребителя от сайта kalendarcheta.com, като се използват посочените от клиента-възложител данни (имена, дати, адреси, снимки и др.). 

33. Изработката на продукта ще бъде осъществена, съобразно поръчката на клиента, направена посредством формата за поръчка за изработка на kalendarcheta.com.

34. Всички условия по конкретната поръчка се изпращат на клиента на посочения от него е-mail заедно с персонализирания проект за потвърждение от негова страна.

35. Сроковете за изработка и доставка по поръчката са в сила след потвърждение от клиента и направен превод.

36. При поръчка по индивидуален проект са заплаща цена за дизайн на продукта, като според конкретното задание на потребителя се изготвя индивидуална оферта. След потвърждение на офертата и условията по нея, в рамките на 3 работни дни, се представя проект за одобрение.

37. В случай на заявка за мостра, срокът на изработка и доставка е след като тя е потвърдена писмено от клиента, на e-mail или в офиса на Сфера Дизайн ЕООД със собственоръчен подпис на поръчката.

38. Срокът за изработка на поръчания продукт е от 5 до 7 работни дни в зависимост от вида на продукта и натовареността.

39. Доставката на изработените продукти на територията на Р. България се извършва чрез куриерска фирма или чрез собствени куриери. 

40. При поръчка, направена до 12.00 часа, срока на изработка на поръчката тече от същия ден.

41. При поръчка, направена след 12.00 часа, срока на изработка на поръчката тече от следващия ден.

42. При подадени грешни или недостатъчни данни, сроковете по предходните точки започват да текат от момента на отстраняване на грешките и непълнотите. 

43. Доставката е за сметка на клиента и цената на доставките е съгласно условията и тарифите на Куриерската фирма.

44. Доставките към държави от Европейския съюз се извършват в рамките на 7 работни дни, считано от деня на плащането.

45. Доставки извън рамките на Европейския съюз се извършват при индивидуално уговорени с клиента условия. 

46. В случай, че потребителят не е получил своята поръчка в рамките на предвидения срок, потребителят е длъжен да уведоми за това kalendarcheta.com по електронната поща, като посочи номер на поръчката.


V. Рекламации

47. Клиентът има право да върне изработения продукт, при съответно прилагане разпоредбите за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите и ако продуктът съществено се отклонява от подадената от клиента заявка (поръчка) и това го прави негоден за употреба по предназначение. 

48. Правото да се върне продукта и да се направи възражение относно изработката може да бъде упражнено в 14-дневен срок от получаване на изработения продукт. След изтичане на този срок, се счита, че изработеният продукт е окончателно одобрен от клиента. 

49. В случай на допусната грешка при изработката на продукта от страна на kalendarcheta.com, транспортните такси за връщане на изработения с недостатък продукт се поемат от изпълнителя. Изработеният продукт отговаря на описанието за продукта в сайта kalendarcheta.com;

50. Възражения за недостатъци и рекламации от клиента ще се считат за неоснователни, ако:

   - изработеният продукт отговаря на описанието за продукта в сайта kalendarcheta.com;

   - изпратеният текст, предназначен за печат върху продукта, е подаден с грешка и/или потвърден в този му вид от клиента; 

   - заявката (поръчката) е била с невярно съдържание по вина на клиента.

51. По отношение отговорността на изпълнителя за недостатъци се прилагат правилата на Закона за задълженията и договорите.


VІ. Други условия

52. kalendarcheta.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. 

53. Потребителите на сайта дават съгласието си да получават системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

54. Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на kalendarcheta.com, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

55. Споровете между потребителят и kalendarcheta.com („Сфера Дизайн“ ЕООД) се уреждат между тях по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София и се решава съгласно действащото в Република България законодателство.

56. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат правилата за договора за изработка, предвидени в Закона за задълженията и договорите, както и останалото действащо в Р. България законодателство. 

57. Настоящите Общи условия са в сила от 30.10.2022 г.